31 jul 2023 17:06

De Regie der Gebouwen op zoek naar ondernemingen die de toekomstige Forensische Psychiatrische Centra (FPC) in Waver en Paifve zullen uitvoeren

Op 26 juli 2023 heeft de Regie der Gebouwen de DBFMO-overheidsopdracht gepubliceerd en meer bepaald de selectieleidraad van de kandidaten voor de aanstelling van de consortia die belast zullen worden met het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC) in Waver en in Paifve. Elk psychiatrisch centrum zal 250 geïnterneerden kunnen opvangen.

De gekozen procedure voor deze overheidsopdracht is een concurrentiegerichte dialoog. Deze eerste publicatie zal het dus mogelijk maken om diegenen te selecteren die mogen deelnemen aan de procedure van die concurrentiegerichte dialoog. Vervolgens mogen diegenen, wiens voorstellen weerhouden worden, een definitieve projectofferte indienen. De gunning van de opdrachten zou moeten plaatsvinden in de zomer van 2025 na een grondige analyse van de verschillende ontvangen projecten.

Met de publicatie van de DBFMO-overheidsopdracht voor twee nieuwe Forensische Psychiatrische Centra (FPC) in Waver en Paifve, die de eerste twee in Wallonië zullen zijn, zetten we de eerste stap naar de creatie van 500 plaatsen om geïnterneerden te huisvesten in inrichtingen die specifiek zijn aangepast aan hun behoeften. Vandaag de dag blijven geïnterneerden te vaak in de gevangenis, waar hun situatie niet adequaat wordt behandeld. Door extra plaatsen voor hen te creëren, maken we elders capaciteit vrij in penitentiaire inrichtingen. Met de FPC’s van Waver en Paifve dragen we dus ook bij aan de strijd tegen overbevolking in onze gevangenissen en beantwoorden we bovenal aan een legitieme behoefte aan betere opvolging van geïnterneerden.
Mathieu Michel
staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

Waarom nieuwe forensische psychiatrische centra?

Een forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling, die vergelijkbaar is met een psychiatrisch ziekenhuis met een hoge beveiligingsgraad. Er worden personen opgevangen die een misdaad hebben begaan, maar die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard.

Momenteel is de opvangcapaciteit voor de geïnterneerden in België volstrekt ontoereikend. Sommige geïnterneerden zijn immers vandaag verplicht om in een gevangenis te verblijven.

Het regeerakkoord is hierover duidelijk: de geïnterneerden zitten niet op hun plaats in de gevangenis en er moeten dus prioritair projecten verwezenlijkt worden die nieuwe opvangcapaciteit creëren.

De bouw van de forensische psychiatrische centra kadert zo in het Masterplan III, dat een gevangenisinfrastructuur beoogt met veiligere en meer humane detentieomstandigheden, aangenomen door de federale Ministerraad in november 2016.

Wat is “DBFMO”?

DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud van en de uitbating van een gebouw voor zijn rekening neemt. Na 25 jaar komt het gebouw in perfecte staat van werking terug in handen van de Staat die dan zal beslissen welk gevolg eraan gegeven zal worden op het vlak van uitbating en onderhoud.

Een procedure van concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiedialoog wordt gedefinieerd in artikel 3, 9°, van de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten als volgt: “9° concurrentiedialoog: de gunningsprocedure waaraan alle aannemers, leveranciers of dienstverleners mogen vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de gekozen kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen”.

Men kan hieruit dus afleiden dat deze procedure bestaat uit drie hoofdfases: een selectiefase, een dialoogfase en een offertefase. De eindofferte is bijgevolg gebaseerd op de door de Aanbestedende Overheid weerhouden oplossing(en) na de dialoogcycli.

Het forensisch psychiatrisch centrum van Waver

Het toekomstig forensisch psychiatrisch centrum van Waver zal gebouwd worden op een terrein van 6 hectare dat gelegen is achteraan een perceel gelegen langs de chaussée de Bruxelles in Waver, niet ver van de industriezone. Hierdoor krijgt het complex een centrale ligging in België. Het terrein werd aangekocht door de Belgische Staat eind december 2020.

In functie van de benodigde tijd voor het bekomen van de vereiste vergunningen, is het momenteel nog indicatieve begin van de werken voorzien tegen de zomer van 2026 voor een terbeschikkingstelling in 2028.

Het forensisch psychiatrisch centrum van Paifve

Het toekomstig forensisch psychiatrisch centrum van Paifve zal gebouwd worden op het huidige terrein van de inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM) van Paifve waar een grote terreinoppervlakte nog beschikbaar is.

Het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum met 250 plaatsen dat gebouwd zal worden, zal de voormalige IBM vervangen. De inrichting zal dan afgebroken en vervangen worden door een nieuwe penitentiaire, dat zal zorgen voor een grotere gevangeniscapaciteit in Wallonië.

In functie van de benodigde tijd voor het bekomen van de vereiste vergunning, is het momenteel nog indicatieve begin van de werken ook voorzien tegen de zomer van 2026 voor een terbeschikkingstelling in 2028.

Geïnteresseerd in deze opdrachten?

De opening van de offertes is voorzien op 2 oktober 2023 op het platform e-Notification.

Raadpleeg de overheidsopdracht voor de DBFMO-opdracht voor het FPC van Paifve en van Waver (opdracht in twee percelen).

U vindt alle nuttige informatie met betrekking tot de indiening van een offerte voor deze opdracht terug op e-Notification.

Het betreft een volledig gratis platform waarop de Regie der Gebouwen haar aankondigingen van overheidsopdrachten publiceert, met in bijlage het bestek en andere nuttige documenten.