28 sep 2010 17:11

Deblokkering van bankrekening na overlijden: het registratiekantoor van de FOD Financiën helpt

Enkel op vertoon door de erfgerechtigde(n) van een notariële akte van erfopvolging of een attest van erfopvolging uitgereikt door het registratiekantoor kan een bankrekening na het overlijden van de rekeninghouder gedeblokkeerd worden. Het registratiekantoor mag dit attest enkel uitreiken indien het Belgisch wettelijk erfrecht van toepassing is, de overledene geen uiterste wilsbeschikking heeft opgesteld of een huwelijkscontract heeft afgesloten en er ook geen onbekwame erfgenamen zijn. 

Enkel op vertoon door de erfgerechtigde(n) van een notariële akte van erfopvolging of een attest van erfopvolging uitgereikt door het registratiekantoor kan een bankrekening na het overlijden van de rekeninghouder gedeblokkeerd worden. Het registratiekantoor mag dit attest enkel uitreiken indien het Belgisch wettelijk erfrecht van toepassing is, de overledene geen uiterste wilsbeschikking heeft opgesteld of een huwelijkscontract heeft afgesloten en er ook geen onbekwame erfgenamen zijn. 

In 2007 leverden de registratiekantoren 13.760 attesten af, in 2008 waren er dat al 16.735 en in 2009 niet minder dan 20.259. Voor 2010 noteert men tot op vandaag al meer dan 19.600 attesten.

Om vlot een attest van erfopvolging door het registratiekantoor te bekomen, moet men als volgt te werk gaan:
- na de aangifte van het overlijden op het gemeentebestuur van de plaats van overlijden bekomt de erfgenaam daar een uittreksel van de akte van overlijden;
- de erfgenaam bezorgt dit originele uittreksel aan het registratiekantoor samen met een volledige kopie van het trouwboekje van de overledene indien deze gehuwd was en indien er geen afstammelingen van de overledene zijn, ook een volledige kopie van het (de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broer(s) en (half)zus(sen);

- het registratiekantoor staat de verzoekende erfgenaam bij met het invullen van het aanvraagformulier of de verzoeker kan het aanvraagformulier reeds zelf invullen door het te downloaden: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/decease/bank-account.htm.

Na onderzoek van het dossier stuurt de het registratiekantoor de verzoeker :
- gratis het attest van erfopvolging waarmee zij of hij naar de bank kan stappen voor de deblokkering; 
- of een gemotiveerde weigering indien het registratiekantoor niet bevoegd is of aan de hand van de afgelegde verklaringen en de gedane opzoekingen niet met zekerheid de erfgena(a)m(en) kan aanwijzen. De erfgenaam dient dan contact op te nemen met een notaris.

Voor meer inlichtingen over het attest van erfopvolging zie de internetsite van de FOD Financiën hiervoor.