08 sep 2023 17:24

Definiëring van de categorieën van energieverbruikers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de categorieën van verbruikers van elektriciteit en gas definieert met het oog op een jaarlijkse studie.

Met de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, is de energienorm ingevoerd om de concurrentiekracht van de bedrijven en de koopkracht van de burgers te vergelijken met onze buurlanden zodat de regering indien nodig kan ingrijpen op het federale aandeel op de energiefactuur. Elk jaar moet de CREG, samen met de gewestelijke regulatoren, een studie publiceren over de verschillende kostencomponenten van de elektriciteits-  en gasfactuur. Die studie moet ook een vergelijking met de buurlanden bevatten.

Dit ontwerp heeft tot doel de categorieën van verbruikers vast te stellen, volgens het type van economische activiteit en de hoeveelheid verbruik. Er werden 11 categorieën van verbruikers vastgesteld wat de ondernemingen betreft en 4 categorieën voor de huishoudens. Deze 15 categorieën zullen door de CREG worden gebruikt voor de opmaak van de jaarlijkse studie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.