24 sep 2010 11:39

Depositowaarborg voor private spaarders

Aanpassing van het depositogarantieniveau en van de uitbetalingstermijn

Aanpassing van het depositogarantieniveau en van de uitbetalingstermijn

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de gedeeltelijke omzetting tot doel heeft van de Europese richtlijn (*) inzake de depositogarantiestelsels, wat dekking en uitbetalingstermijn betreft.

Deze richtlijn verhoogt het minimale depositogarantieniveau voor private spaarders van 20.000 tot 50.000 euro. Voorts voorziet zij dat tegen 31 december 2010 ten laatste het garantieniveau voor alle deposito's van eenzelfde deponent wordt vastgelegd op 100.000 euro. Deze verhoging van de depositodekking werd al in Belgisch recht ingevoerd met het koninklijk besluit van 14 november 2008.

Het voorontwerp dat vandaag werd goedgekeurd door de ministerraad voorziet de mogelijkheid om het bedrag van de dekking aan te passen om het te laten afstemmen op het bedrag aangepast aan de inflatie binnen de Europese Unie, door de Europese Commissie.

De uitbetalingstermijn wordt verminderd tot 20 werkdagen en kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden met 10 werkdagen worden verlengd.

Indien de bevoegde overheid vaststelt dat een instelling van Belgisch recht tekort schiet, wordt de termijn voor deze vaststelling voortaan teruggebracht van 21 naar 5 werkdagen, om de snelheid van de uitbetaling niet te hinderen.

(*) 2009/14/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van richtlijn 94/19/EG.