17 jun 2022 16:15

Derde schijf van de toelage ‘overstromingen’ voor de OCMW’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van de derde schijf van de toelage 'overstromingen' voor de OCMW’s in de getroffen gemeenten.

Na de overstromingen in juli 2021 werd een uitzonderlijk noodbudget van 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de OCMW’s in het getroffen gebied, zodat die zo snel mogelijk hulp konden bieden aan de personen in nood, in aanvulling op de gewestelijke initiatieven.

Een bedrag van 3.193.733 euro werd terugbetaald door de OCMW’s die teveel toelage hadden ontvangen. Dit bedrag wordt nu herverdeeld onder de OCMW’s van de getroffen gemeentes.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 5, § 9, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen