25 sep 2009 12:58

Deugdelijk bestuur in ondernemingen

Versterking van het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven - tweede lezing

Versterking van het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven - tweede lezing

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven moet versterken. Daarnaast heeft de raad ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een code inzake deugdelijk bestuur oplegt.

Het voorontwerp houdt rekening met het advies van de Raad van State en voegt de twee voorontwerpen samen, die de ministerraad op 7 november 2008 had goedgekeurd. Daarnaast bevat het nieuwe voorstellen om het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde bedrijven en economische overheidsbedrijven te versterken.

Het voorontwerp zet een deel van de Europese richtlijn 2006/46/EG (*) in Belgisch recht om. Bovendien verplicht het beursgenoteerde bedrijven om een remuneratieverslag op te nemen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur die deel uitmaakt van het jaarverslag. Dat verslag moet concrete gegevens bevatten die het verloningsbeleid van de onderneming en de verloning van de bestuursorganen transparanter maken. Het remuneratiecomité dat de Raad van Bestuur inricht, bereidt het verslag voor. Het moet apart worden goedgekeurd door de algemene vegadering van aandeelhouders. 

Ten slotte omkadert het wetsontwerp de verloning van uitvoerende bestuurders op het vlak van de vertrekvergoedingen en de spreiding van de variabele remuneratie in de tijd.

Het ontwerp van kb legt de Belgische Corporate Governance Code 2009 op  als referentie voor deugdelijk bestuur. Het gaat om de code die op de website van de Commissie corporate governance is gepubliceerd.

 (*) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006