30 okt 2009 14:49

Diabetes

Toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen educatie van diabetespatiënten en zelfzorgmateriaal

Toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen educatie van diabetespatiënten en zelfzorgmateriaal

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad beslist de derdebetalersregeling toe te passen voor de verstrekkingen educatie van diabetespatiënten en zelfzorgmateriaal.

De ministerraad heeft hiertoe een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 wijzigt tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.