25 mrt 2005 16:00

Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Freya Vanden Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de zeevarenden en de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Freya Vanden Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de zeevarenden en de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.

Beide ontwerpen hebben als doel om een betalingsprocedure te voorzien tussen de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, enerzijds, en de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid anderzijds. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 137 quindecies, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 tot wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden. - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 betreffende de uitkeringen voor geneeskundige verzorging ten laste van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.