13 nov 2009 12:43

Dienstenrichtlijn

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn - tweede lezing

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing  een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese dienstenrichtlijn in Belgisch recht omzet. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State (*). 

Het voorontwerp bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en die de bestaande wetgeving niet wijzigen. Deze kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving conform zou worden aangepast en bepaalt de definities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de administratieve samenwerking.

De ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepaalde juridische aspecten die onder art. 77 van de grondwet vallen.

(*) richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.