09 jul 2019 12:04

Digital Belgium Skills Fund: oproep projecten 2020

Brussel, 9 juli 2019 - Het Digital Belgium Skills Fund wil inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden door projecten te subsidiëren. Het richt zich zowel op maatschappelijke integratie van groepen kansarme jongeren als op sociaaleconomische integratie van personen in een precaire situatie op de arbeidsmarkt. Geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen 75.000€ en 500.000€.

Gelijke kansen voor iedereen

Heel wat jongeren en volwassenen zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de mogelijkheid om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. De financiële middelen of netwerken om zich hierin te bekwamen zijn soms erg beperkt of afwezig.

In de toekomst vereisen bovendien negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van digitale vaardigheden is daarbij cruciaal en krijgt voor deze campagne extra aandacht.

Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda: “De digitale revolutie is een kansenrevolutie. Iedereen kan het in de digitale wereld maken, als je maar de juiste vaardigheden hebt. Daarom is het zo belangrijk dat we met het Digital Belgium Skills Fund investeren in maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zo staan ze sterker in hun schoenen. Wie digitale vaardigheden heeft, spreekt de taal van de toekomst.”

Oproep projecten 2020

Het DG Digitale Transformatie lanceert heden de oproep tot projecten voor het Digital Belgium Skills Fund 2020:

  • De indiener van de projectaanvraag moet een rechtspersoon zijn met haar maatschappelijke zetel in België. Het project moet worden uitgevoerd op het Belgische grondgebied.
  • Lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s), Gemeenschaps- en Gewestelijke overheidsdiensten kunnen geen project indienen bij het DBSF.
  • Scholen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring indien zij het project indienen en uitvoeren via een vzw.

Indieners die willen intekenen moeten het aanvraagdossier en het financiële plan volledig invullen en via mail doorsturen naar DBSF@bosa.fgov.be, en dit uiterlijk op 22 september 2019 om 23u59.

Een onafhankelijke jury zal, in opdracht van en in overleg met de minister van de Digitale Agenda, samengesteld worden door het DG Digitale Transforsmatie. Deze jury staat in voor de selectie. De jury houdt rekening met de selectiecriteria zoals bepaald in de richtlijnen. De beslissing wordt verwacht in november 2019.

Meer informatie

De volledige projectoproep, de richtlijnen en de in te vullen documenten zijn terug te vinden op https://dt.bosa.be/nl/dbsf2020.

Contact

Peter Maes

Adviseur-generaal

DG Digitale Transformatie

dbsf@bosa.fgov.be
_______________________________________________________________________________________________
Over het DG Digitale Transformatie: als onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondersteunt het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie de regering en federale organisaties op digitaal vlak. Het is de drijvende kracht achter de digitale evolutie en transformatie binnen de federale overheid. Het heeft ook een adviserende rol en werkt projecten uit rond nieuwe technologieën, waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar de burger en de bedrijven.