04 dec 2020 19:10

Digitalisatie van de FOD Financiën – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed wijziging van verschillende fiscale wetboeken en fiscale wetten wat de dematerialisatie van de relatie tussen de FOD Financiën, de burgers, de rechtspersonen en bepaalde derden. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Voortaan zullen de meeste uitwisselingen van informatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen die rechtsgevolgen teweegbrengen in principe via een beveiligd elektronisch platform worden ingediend. Het is van belang om aan de verzending van informatie in elektronische vorm betrouwbaarheids- en veiligheidsgaranties toe te kennen. De FOD Financiën zal ook de voorkeur geven aan informaticaprocedures die gebruik maken van authentificatiemechanismes.

Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om door middel van het elektronische platform hun rechten en verplichtingen te vervullen, terwijl particulieren van een opt-in-regeling genieten. Dit betekent dat professionelen in principe de beveiligde elektronische weg moeten gebruiken, tenzij zij zich niet hebben kunnen identificeren bij het beveiligde elektronisch platform. Particulieren kunnen werken op papier, tenzij ze opteren om langs elektronische weg te werken. Mandatarissen die gemachtigd zijn door de belastingplichtigen zijn altijd verplicht om het beveiligd elektronisch platform te gebruiken, zelfs als zij een belastingplichtige vertegenwoordigen die geniet van een opt-in.

Dit voorontwerp brengt wijzigingen aan in het wetboek van de inkomstenbelastingen, het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten, het wetboek successierechten, het wetboek diverse rechten en taksen, het wetboek minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, de domaniale wet van 22 december 2019 en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen binnen de FOD Financiën.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burgers, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en belastingwetten