25 mrt 2005 16:00

Directe belastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en van het Wetboek van de met zegel gelijkgestelde taksen, inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en van het Wetboek van de met zegel gelijkgestelde taksen, inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten.

Het voorontwerp zet de Europese richtlijnen (*) over de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies in Belgisch recht om. Vanaf 1 juli 2005 zal de basisrichtlijn enkel nog op de belasting naar het inkomen en het vermogen, en op de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten van toepassing zijn. Ze stelt een permanente samenwerking tussen de fiscale diensten van de lidstaten in, inzake gegevensuitwisseling en de aanwezigheid van ambtenaren op het nationale grondgebied van andere lidstaten. Ze biedt ook de mogelijkheid gelijktijdige controles uit te voeren met het oog op het verzekeren van de juiste vaststelling van de belastbare grondslag. Het voorontwerp wordt binnen een termijn van vijf dagen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) Richtlijn 2004/56/EG van 21 april 2004 en 2004/106/EG van 16 november 2004, die de richtlijn 77/799/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1977 (de basisrichtlijn).