20 mrt 2008 11:40

Diverse bepalingen

Voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen - tweede lezing

Voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen goedgekeurd.

Financiën

Het voorontwerp bekrachtigt het koninklijk besluit van 21 december 2006 over de verlenging van de toepassing van de bepalingen bedoeld in artikel 109, eerste lid, van het BTW-Wetboek. Dat besluit behandelt radio- en televisieomroepdiensten en diensten die langs elektronische weg worden verleend. 

Het voorontwerp schrijft een aantal maatregelen inzake accijnzen voor.
Het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten wordt bekrachtigd. Dat besluit heeft verschillende wetten gewijzigd op het vlak van het toezicht op de financiële instellingen en de financiële diensten. 

Bij een deposito wordt het ontvangstbewijs als 'titel' opgeheven en vervangen door een boeking op rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.
Het voorontwerp voorziet nog in een aantal maatregelen op het vlak van de  verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen die beantwoorden aan de 5e Europese Autorichtlijn.

Pensioenen 

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid om in het kader van de toekenning van het preferentieel tantième 1/50e rekening te houden met de diensten verleend in het kader van het Refocus-project van De Post. Dat geldt met  terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2006. Het voordeel van het preferentieel tantième wordt ook toegekend aan alle statutaire personeelsleden van De Post die een functie uitoefenen die uitreikingsdiensten inhoudt.

Binnenlandse zaken

Het voorontwerp wijzigt de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid zodat de koning voortaan de inwerkingterreding van bepaalde artikels zal bepalen.
 
Volksgezondheid 

De datum van inwerkingtreding van de wet tot bevordering van de patiëntenmobiliteit wordt verschoven. Er komt een mogelijkheid om een gedeeltelijke inwerkingtreding te bepalen.

Het voorontwerp geeft medische commissies de nodige instrumenten om erop toe te zien dat de patiënten een kwaliteitsvolle verzorging krijgen van artsen die zowel fysisch als psychisch, moreel en wettelijk geschikt zijn om hun beroep uit te oefenen. 

De datum waarop de lijst van de medische zuurstof die op 1 januari 2008 vergoedbaar is moet worden bekrachtigd, dient te worden vastgelegd. 

Het advies van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen is vereist wanneer de minister het initiatief neemt om bepaalde specialiteiten toe te voegen aan de geneesmiddelengroep waarop een a posteriori controle van toepassing is. Een werkgroep met geneesheren, ziekenfondsen en  academici zal de aanbevelingen dan voorbereiden. De a posteriori controle moet gericht zijn op de personen die de aanbevelingen niet naleven en de vastgelegde indicatoren niet volgen.

Sociale zaken

De bijdrage ten laste van de werkgevers voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die aan de werknemers worden betaald, moet voortaan worden aangegeven in het kwartaal waarin ze aan de werknemers worden betaald. 

Wanneer het loon aan de werknemer wordt betaald door tussenkomst van een derde, zal die de plaats innemen van de werkgever voor alle verplichtingen in verband met het loon zoals de aansluiting bij een kinderbijslagfonds. 

De aan de koning verleende machtigingen om een gemeenschappelijk actieplan voor de sectoren arbeidsongevallen en ziekte-invaliditeit in te voeren worden verlengd. 

Het voorontwerp van wet stelt ook een betere invordering van de sociale zekerheidsbijdragen van werknemers in: de inningsinstellingen krijgen juridische instrumenten die vergelijkbaar zijn met die van de fiscale administratie.

Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Met het oog op de juridische coherentie werden er technische wijzigingen en aanpassingen aangebracht in de wet op het auteursrecht en de naburige rechten. Er worden ook maatregelen genomen om het stelsel van de toekenning en intrekking van de vergunning beter toepasbaar te maken (volledige of gedeeltelijke intrekking). 

Het voorontwerp neemt maatregelen om de juridische bescherming van databanken te waarborgen en de voorwaarden voor de strafrechtelijke strafbaarstelling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten juridisch coherenter te maken. 

De mandaten van de leden van de Nationale Raad van de orde van architecten worden verlengd van 4 tot 6 jaar. Het is voortaan mogelijk om een beroep te doen op meerdere plaatsvervangend rechtskundig bijzitters in plaats van één. De provinciale raden worden om de 3 jaar hernieuwd. 

De koninklijke besluiten genomen in uitvoering van artikel 102 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen worden bekrachtigd. 

In het kader van de boekhouding van ondernemingen wordt de bewaringstermijn van facturen teruggebracht tot 7 jaar. 

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid om bij koninklijk besluit het bedrag vast te leggen van de vergoedingen voor prestaties geleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aan niet-operatoren. 

De ongelijke behandeling van zelfstandigen en loontrekkenden inzake de bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen is rechtgetrokken. 

Het voorontwerp stelt ook een betere invordering in van de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen in geval van akten van vervreemding.

Werkgelegenheid 

In het kader van de arbeidsongevallenwetgeving bepaalt het voorontwerp strikte criteria voor de interpretatie van het begrip 'belangrijkste kostwinner'. Het bepaalt bovendien de termijn waarin de kosten voor het vervoer naar de begraafplaats en de verzorging worden betaald aan degenen die ze ten laste hebben genomen. 

In de bouwsector zullen de uren gepresteerd na overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur ten belope van 130 uur per kalenderjaar tijdens de zomerperiode of een periode van intense activiteit moeten worden betaald op het ogenblik dat de inhaalrustdag wordt toegekend. Een nieuwe regel laat toe in sommige gevallen op zaterdag activiteiten te verrichten (64 uur per kalenderjaar, in mindering van de 130 uren).

Justitie 

De overgangsbepaling van de wet betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden wordt gewijzigd. 

In het kader van het matchingproces bij de controle voor de erkenning van een buitenlandse adoptie die niet onder de Conventie van Den Haag valt, bezorgt de bevoegde gemeenschap de federale centrale overheid een attest dat bevestigt dat alle voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek werden nageleefd. 

De geldigheidsduur van beoordelingen van adoptiegeschiktheid kan met een jaar worden verlengd, indien de situatie van de adoptanten geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. 

Het voorontwerp voert de grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen in de Belgische wetgeving in, zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/56/EG. 

De maatregelen die genomen zijn door de koning in het kader van de omzetting van de richtlijn tot de oprichting van de naamloze vennootschap, moeten uiterlijk 31 juli 2009 door het Parlement worden bekrachtigd. 

Er wordt een wijziging aangebracht aan het Wetboek van Strafvordering betreffende het misdrijf van telefonische stalking. 

Het correctionaliseringsmechanisme wordt versoepeld. Indien er na verwijzing door de raadkamer nieuwe elementen opduiken waaruit blijkt dat de feiten ernstiger zijn dan oorspronkelijk was aangenomen, kan de correctionele rechtbank de zaak verder onderzoeken en verzachtende omstandigheden toevoegen aan de misdaad die opgenoemd wordt in de beschikking van verwijzing. 

Het kader van de griffiers van de rechtbanken van eerste aanleg wordt gewijzigd, zodat rekening wordt gehouden met de werking van de verschillende kamers in de strafuitvoeringsrechtbanken. Het aantal griffiers wordt aangepast aan het effectieve aantal kamers in de strafuitvoeringsrechtbanken (10). 

Er wordt een nieuwe grond tot herroeping ingevoerd in de wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf: het betreft het niet-naleven van het programma dat de concrete invulling bepaalt van de beperkte detentie of het elektronisch toezicht. 

De gerechtelijke autoriteiten kunnen wettelijk vereiste deskundigen er opnieuw toe verplichten gevolg te geven aan een rechterlijk bevel. Er is een boete vastgelegd in geval van weigering. 

De termijn voor de bekrachtiging van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wordt op 24 maanden gebracht.

Energie 

Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen vertrouwt een aantal bijkomende taken toe aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). 

Het voorontwerp stelt tarieven in voor de toegang tot de distributienetten voor het lokale of regionale transport van elektriciteit, met uitzondering van de netten die een transportfunctie hebben. Er worden ook toegangstarieven ingesteld voor de distributienetten van aardgas. 

Geregistreerde aardoliemaatschappijen die geen individuele plicht hebben, kunnen hoeveelheden aardolieproducten ter beschikking stellen van APETRA, als ze beslissen om vrijwillig een individuele voorraad aan te houden die gelijkwaardig is aan de individuele plicht. De minimale capaciteit van de depots van APETRA wordt teruggebracht tot 5.000 m³.

De ministerraad heeft ook in tweede lezing het tweede gedeelte van het voorontwerp van programmawet goedgekeurd met diverse bepalingen over de overheidsopdrachten. het voorontwerp wijzigt de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.