29 mei 2015 13:47

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. 

Het voorontwerp brengt verschillende wijzigingen aan in de sectoren inzake instellingen en bevolking, civiele veiligheid, veiligheid en preventie, en fondsen. 

Wat het rijksregister betreft, worden er drie krachtlijnen voorgesteld: de eerste bekrachtigt de rol van het rijksregister in de bestrijding van identiteitsfraude, de tweede betreft de opdracht van administratieve vereenvoudiging en de derde heeft als doel de volledigheid van de gegevens te versterken. 

Een aantal wijzigingen aan de wet van 15 mei 2007 op het vlak van civiele veiligheid verzekeren het goede verloop van de uitvoering van de wet. Een wijziging van de wet van 19 april 2014 tot vaststelling van de arbeidstijd van de brandweerlieden bleek eveneens noodzakelijk.

Wat brandpreventie betreft, werden verschillende onduidelijkheden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing weggewerkt. 

In de GAS-wet (gemeentelijke administratieve sancties) wordt verduidelijkt dat ook de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap aan dezelfde voorwaarden dienen te voldoen als de vaststellers. 

Op het vlak van maritieme piraterij worden enkele wijzigingen voorgesteld die tot doel hebben de beperkte duurtijd van de wet op te heffen, de vergunningstermijnen te verlengen en op enkele punten de toezichtsmogelijkheden van de overheid te verbeteren.

Daarnaast worden er wijzigingen aangebracht wat betreft het Federaal Europees fonds voor asiel en migratie en interne veiligheid. Het Fonds voor Gewetensbezwaren wordt afgeschaft. 

De ministerraad keurt anderzijds een voorontwerp van wet goed dat de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij wijzigt. Het voorontwerp heeft als doel de bepaling die het wettelijk kader dat aan de rederijen en exploitanten toelaat een beroep te doen op maritieme veiligheidsondernemingen in de tijd beperkt, op te heffen.

De voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.