23 dec 2015 16:47

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en geïntegreerde politie - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en geïntegreerde politie.

Het voorontwerp van wet werd aan het advies van de Raad van State aangepast. Het wil enerzijds een antwoord bieden op politioneel gerechtvaardigde noden van uiteenlopende aard (strategisch, operationeel, statutair, juridisch-technisch...) en anderzijds uitvoering geven aan bepaalde onderdelen van het regeerakkoord.

Het voorontwerp wil ook tegemoetkomen aan politioneel-operationele terreinbehoeften zoals:

  • de mogelijkheid voor politieagenten verduidelijken om zelf personen te fouilleren en gebouwen of transportmiddelen te doorzoeken tijdens bijstand aan de politieambtenaren 
  • een aantal termijnen beperkt te verlengen om de aanpassingen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) door te voeren

Daarnaast verfijnt het voorontwerp het rekruteringsproces voor de toekomstige personeelsleden van de geïntegreerde politie, met specifieke aandacht voor risicofactoren, in de huidige context van radicaliserings- en terrorismebestrijding.

Vervolgens geven een aantal bepalingen concrete uitvoering aan de engagementen vastgelegd in het sectoraal akkoord van 2014. Het gaat om het toekennen van de bevoegdheid officier van gerechtelijke politie/hulpofficier van de procureur des Konings (OGP/HPK) aan bepaalde inspecteurs van politie. Dit bevordert de operationaliteit in het gerechtelijke domein sterk en verhoogt de flexibiliteit qua personeelsaanwending. Voorts wordt aan de lokale politie de mogelijkheid geboden om tot 1 januari 2017 over te gaan tot defusie, indien dit een operationeel-organisatorische meerwaarde heeft en kadert in een globalere fusieoperatie, in overeenstemming met de doelstellingen van het regeerakkoord. 

Een aantal bepalingen hebben als voornaamste doelstelling lopende opsporings- of gerechtelijke onderzoeken niet te schaden in het kader van de beroepsprocedures over de veiligheidsmachtigingen, -attesten of -adviezen.

Tot slot werd een wettelijke regeling opgenomen om de overheveling te kunnen realiseren van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat (close protection) naar de federale politie, zowel op statutair, functioneel, organisatorisch als logistiek-budgettair vlak.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.