22 dec 2017 17:01

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer, de verenigingen van steden en gemeenten en de Raad van State. Het komt tegemoet aan volgende doelstellingen:

  • uitvoeren van de nota 'Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand', goedgekeurd door de ministerraad van 9 december 2016 in uitvoering van het regeerakkoord
  • de procedure voor een naams- en voornaamsverandering vereenvoudigen en rationaliseren. De bevoegdheid om van voornaam te veranderen wordt overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand die vandaag reeds de voornaam bij de geboorte in de akte opnemen. Tegelijk wordt de procedure van de naamswijziging op een aantal punten vereenvoudigd.
  • verbeteringen aanbrengen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit en het nationaliteitsrecht in overeenstemming brengen met Europese en internationale verplichtingen
  • hernemen van artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit over de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens over de herkomst van de geadopteerde. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht de gegevens te bewaren en de toegang ertoe te verlenen om de geadopteerde later de mogelijkheid te bieden, indien hij dit wenst, zijn herkomst te achterhalen.
  • de bepalingen van de gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen moderniseren in het licht van de technologische vooruitgang
  • toepassing van de Europese verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke handelszaken te verduidelijken
  • enkele juridisch-technische wijzigingen aanbrengen aan de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, voor deze in werking treedt op uiterlijk 1 januari 2018
  • de alternatieve vormen van geschillenoplossing in het algemeen en de bemiddeling en de collaboratieve onderhandelingen in het bijzonder promoten

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op het neerleggen ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht, en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing