03 mrt 2023 16:01

Diverse bepalingen inzake economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie, alsook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende ongevraagde bezoeken door een onderneming bij de consument thuis, met het oog op de levering van elektriciteit en/of gas.

Het voorontwerp van wet bevat een aantal wijzigingen van verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, evenals wijzigingen van wetten die een impact hebben op de economie.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt maatregelen te nemen om de rechtmatige belangen van de consumenten te beschermen tegen agressieve of misleidende marketing- of verkooppraktijken in het kader van ongevraagde bezoeken van de onderneming bij de consumenten thuis met als doel een overeenkomst voor de levering van energie (gas of elektriciteit) te sluiten. Er wordt een verplichte wachttijd van ten minste drie dagen ingevoerd voordat een overeenkomst voor de levering van energie kan worden gesloten, en de mogelijkheid voor consumenten om aan te geven dat ze gedurende een jaar niet thuis willen worden bezocht. Het voorziet bovendien in een reeks precontractuele informatieverplichtingen die moeten worden vermeld in het energieleveringscontract.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie (VIII)

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende ongevraagde bezoeken door een onderneming bij de consument thuis, strekkende tot de levering van elektriciteit en/of gas met toepassing van artikel VI.66, § 2, eerste lid van het Wetboek van economisch recht