04 dec 2015 15:51

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond diverse bepalingen inzake energie. 

Het voorontwerp bevat dringende bepalingen over:

Offshore
Het voorontwerp schrijft voor dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 over de instelling van mechanismen, voor de bevordering van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, kunnen worden gewijzigd. Het is de bedoeling om het ondersteuningsregime voor de productie van offshore windenergie te hervormen, zodat het compatibel is met de Europese richtlijnen inzake staatssteun. 

Sanctiebevoegdheid van de CREG (regulerende instantie)
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG schrijven voor dat de regulerende instantie minstens de bevoegdheid moet hebben om effectieve, evenredige en afschrikkende sancties op te leggen aan de elektriciteits- en gasbedrijven die:

  • de verplichtingen van de richtlijnen
  • de wettelijke bindende besluiten van de regulerende instantie
  • of van het agentschap ACER niet naleven (ACER, het Agentschap voor de samenwerking tussen regelgevende instanties op het vlak van energie)

Verder krijgt de regelgevende instantie ook de bevoegdheid om voor te stellen dat een bevoegde rechtbank dergelijke sancties oplegt.

Het voorontwerp kent de sanctiebevoegdheid toe aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en brengt zo de elektriciteitswet en de gaswet in overeenstemming met de twee richtlijnen.

Aanpassing van de gaswet op het vlak van de interconnector UK

Het voorontwerp past de Belgische wetgeving aan naar aanleiding van de ingebrekestelling van de Europese Commissie. Het heft artikel 25 van de wet van 12 april 1965 op, dat een afwijkingsstelsel voor Interconnector UK invoerde. Interconnector UK is de hogedrukgasleiding die het Belgische aardgasvervoersnet met het Britse aardgasvervoersnet verbindt. Het voorontwerp bevat ook een procedure en regels voor de certificering van de beheerder van een interconnector. 

Inwerkingtreding van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie 

Het voorontwerp heeft tot doel om de inwerkingtreding van de wet van 29 juni 2014 uit te stellen, net als de wijziging van de wet van 22 juli 1985 over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Bekrachtiging van koninklijke besluiten
Het voorontwerp bekrachtigt drie koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt 
  • het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende
  • koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vaststelling van de bedragen voor 2015 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

De ministerraad heeft de minister van Energie opgedragen om voor het einde van het eerste trimester 2016 voorstellen te doen voor het sociaal tarief. 

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de spijzing van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (Kyotofonds) voor 2016 op nul houdt. Het ontwerp behoudt ook voor 2016 de bevriezing van de fondsen voor de elektriciteit en het gas, bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. 

In dat kader vraagt de ministerraad de minister van Energie om mogelijke pistes te onderzoeken om het Kyotofonds op te heffen zoals overeengekomen in het regeerakkoord. 

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk  besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt