20 nov 2021 17:50

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake energie.

In navolging van het begrotingsconclaaf wordt beoogd een aantal kwalitatieve maatregelen te nemen als reactie op de historisch hoge energieprijzen. Gezien de volatiliteit van de energiemarkt is het noodzakelijk het vertrouwen van de residentiële afnemer te vrijwaren via maatregelen die de transparantie moeten vergroten:

  • het voorschot kan slechts toegepast worden indien de residentiële afnemer zich hiertegen niet heeft verzet binnen 15 dagen na kennisgeving
  • bij energieleveringscontracten die gekenmerkt zijn door een variabele prijs kan het uitoefenen van het recht om de overeenkomst na zes maanden op te zeggen niet leiden tot de aanrekening van de gehele jaarlijkse vaste vergoeding maar moet gefactureerd worden naar rato van het aantal leveringsdagen
  • de leverancier dient de residentiële afnemer zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het goedkoopste equivalent product na toepassing van de sociale tarieven

Het voorontwerp van wet strekt er zich daarnaast toe een energienorm in te voeren voor burgers en bedrijven om het concurrentievermogen en de koopkracht te garanderen ten opzichte van onze buurlanden. Er wordt onder meer voorzien in een jaarlijkse evaluatie, door de regulator, van het niveau en/of van de evolutie van de verschillende kostencomponenten van de elektriciteits- en gasfactuur en in een vergelijking daarvan met de buurlanden.

Het voorontwerp beoogt ook een stelsel voor maximumprijzen voor de levering van warmte in te stellen door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand ten voordele van de categorieën residentiele beschermden. De doelstelling is dat warmtebedrijven die de sociale tarieven toepassen, onderworpen worden aan de  informatie- en rapporteringsverplichtingen en aan het handhavingsregime met betrekking tot deze activiteiten zoals dit geldt voor aardgasondernemingen.

    Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.