05 mrt 2021 16:44

Diverse bepalingen inzake fiscaliteit en btw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee voorontwerpen van wet goed houdende diverse bepalingen inzake fiscaliteit en btw. 

Het eerste voorontwerp van wet bevat diverse wijzigingsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, het Wetboek diverse rechten en taksen, de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en de fiscale procedure, alsook een bepaling tot wijziging van de wet van 18 september 2017 om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contanten te beperken.

Het tweede voorontwerp van wet wijzigt het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft het territoriaal toepassingsgebied van de btw, de onttrekkingen van handelsmonsters, handelsgeschenken van geringe waarde en van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden, de vrijstellingen inzake zelfstandige groeperingen van personen en inzake instellingen voor collectieve belegging, de bijzondere regeling van toepassing op de deeleconomie, de verplichtingen inzake het bijhouden van registers, de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de rechthebbenden op de teruggave van de btw. Het ontwerp brengt eveneens een correctie aan in een verwijzing naar de Europese regelgeving, wijzigt bepalingen inzake het toe te passen tarief en brengt ten slotte ook technische aanpassingen aan in de btw-tarieven.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde