02 okt 2017 12:16

Diverse bepalingen inzake landbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van landbouw.

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

  • Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 26 januari 2016 dat de retributies en bijdragen vaststelt die verschuldigd zijn aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 
  • Wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde: invoegen van een bepaling die de Koning machtigt de bepalingen om te zetten van richtlijn 2005/36/EG met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen met een diploma in een andere lidstaat, maar ook voor het invoeren van een regeling met betrekking tot de toegang tot het beroep van dierenarts door onderdanen van derde landen met een niet in de Europese Unie behaalde beroepstitel
  • Aanpassing van de programmawet van 29 maart 2012: vaststelling van het bijdrageniveau op 50% in 2017 voor de varkenssector in de begrotingsfondsen van het DG Dier, Plant en Voeding
  • Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee: actualiseren van een aantal definities, aanpassing van een aantal bijdrageklassen en differentiatie in de bijdrageklasse “gebruikspluimvee met systeem vrije uitloop of systeem scharrel voor de productie van consumptie-eieren"

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen:

  • Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV:  actualisering van de tarieven verschuldigd door elke activiteitensector en andere technische wijzigingen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.