23 sep 2022 16:05

Diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen op het gebied van landbouw en dierengezondheid.

Het voorontwerp komt tegemoet aan de volgende doelstellingen:

  • bekrachtiging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 betreffende de erkenning van de conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure
  • wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel
  • bepalingen vermeld in het koninklijk besluit van 26 april 2007 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, op te nemen in dit voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid
  • opheffing van de huidige wettelijke bepalingen betreffende de procedures voor het innen van de verplichte bijdragen aan de deelfondsen van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten met het oog op de harmonisatie van de huidige inningsprocedures voor de vijf deelfondsen via de nieuwe koninklijke besluiten die op 1 april 2023 in werking zullen treden
  • wijziging van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 om er een rechtsgrond aan toe te voegen, zodat de kosten voor het uitvoeren van de verplichte onderzoeken in het kader van het programma tegen het infectieuze boviene rhinotracheïtis ten laste worden gelegd van de exploitant
  • wijziging van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, zodat gesloten inrichtingen, zoals dierenparken, niet onderhevig zijn aan de verplichte bijdragen aan het Sanitair fonds

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.