19 okt 2017 16:02

Diverse bepalingen inzake werk - tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat verschillende maatregelen op volgende gebieden:

 • Wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
 • Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 • Aanpassing van de wet Renault
 • Aanpassing economische werkloosheid
 • Het gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie
 • Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die geleidelijk het werk herneemt
 • Wijziging van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen
 • Wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • Bepalingen tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek
 • Wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Wijziging van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde
 • Wijziging van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007
 • Wijziging aan de bepalingen inzake loopbaanonderbreking
 • Wijziging overurenregeling horeca
 • Wijziging algemene regeling van outplacement
 • Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op het neerleggen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.