04 mei 2018 17:24

Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen.

Het voorontwerp beoogt, naast enkele beperkte juridisch-technische reparaties, tegemoet te komen aan politioneel-operationele terreinbehoeften, zoals onder meer het verduidelijken of aanvullen van het wettelijk arsenaal van maatregelen waarover de politiediensten beschikken om hun takenpakket uit te voeren.

In hetzelfde streven naar verbetering van de operationele performantie van de politiediensten bevat het voorontwerp een aantal bepalingen die de bijstand door buitenlandse speciale interventie-eenheden op Belgisch grondgebied regelen.
Daarenboven voorziet het voorontwerp in een logische uitbreiding van de kosteloze rechtshulp voor politiemensen, als gevolg van de verruiming van de Salduz-wetgeving (wet van 21 november 2016). Voorts wordt aan de lokale politie de mogelijkheid geboden om ook na 1 januari 2018 over te kunnen gaan tot defusie, gelet op de actuele en toekomstige politionele fusie- en gemeentelijke samenvoegingsprojecten.

Ten slotte werden een aantal bepalingen ontworpen met statutaire finaliteit, zoals bv. het hervormen van het stelsel van de beroepsonverenigbaarheden voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie en het invoeren van een functioneel verloningsmechanisme voor de hogere officieren. Een laatste bepaling heeft betrekking op de integratie van drie Belgische wetenschappelijke organisaties die historisch en kunsthistorisch onderzoek verrichten in Rome.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op het neerleggen ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.