23 dec 2022 16:58

Diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kinderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren).

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft gedeeltelijke uitvoering aan de beslissingen in het kader van de welzijnsenveloppe voor de werknemers voor 2023-2024.

Vanaf 1 juli 2023 voorziet dit ontwerp in een verhoging met 1,2% van de uitkeringen bepaald in het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, voor wat betreft:

  • de werknemers die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die ze ten laste hebben en een 1/5de tijdskrediet opnemen
  • de werknemers die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die ze ten laste hebben en die een (voltijds of deeltijds) thematisch verlof opnemen om voor hun kind te zorgen

Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.