23 nov 2018 17:28

Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van pensioenen.

Het voorontwerp van wet bestaat momenteel uit de twee hoofdstukken die moeten worden onderzocht door het Comité A. Het eerste hoofdstuk betreft het pensioen van de managers van Fedasil en het tweede hoofdstuk heeft betrekking op het pensioen dat wordt toegekend aan de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant die worden overgedragen naar de Vlaamse overheid of een Vlaams agentschap. 

Fedasil:
Zoals reeds het geval is in de meeste federale overheidsinstellingen voorziet het voorontwerp van wet dat de personen die bij Fedasil een management- of staffunctie uitoefenen aanspraak zullen kunnen maken, voor de diensten die ze zullen uitoefenen in het kader van hun mandaat na 31 december 2018, op een aanvullend voordeel inzake pensioenen. 

Provincie Vlaams-Brabant:
Het voorontwerp van wet heeft als doelstelling de preferentiële pensioenrechten van de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant te waarborgen, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Deze nieuwe waarborg valt ten laste van de provincie Vlaams-Brabant. Dit belet evenwel niet dat akkoorden gesloten zouden kunnen worden tussen de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant over de financiering van deze waarborg.
Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de syndicale onderhandeling.