17 jun 2016 14:51

Diverse bepalingen over detachering van werknemers

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met verschillende bepalingen over detachering van werknemers.

Het voorontwerp van wet zet de Europese richtlijn 2014/67/EU over de handhaving van richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers voor het verrichten van diensten om in het Belgische arbeidsrecht. Het voorontwerp spitst zich toe op vier groepen van bepalingen:

  • de bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere staat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland
  • het begrip detachering en het daarmee samenhangend probleem van de controle van de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin

Concreet zal voor de inspectiediensten de mogelijkheid worden ingevoerd om vier types van documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert: een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer, diverse inlichtingen, een overzicht van de werkuren en de bewijzen van loonbetaling. Een verbindingspersoon zal worden aangeduid door de detacherende werkgever en is ermee belast de voor controle benodigde sociale documenten aan de inspectiediensten te bezorgen. Bovendien voorziet het voorontwerp ook dat de inspectiediensten een vertaling van de sociale documenten in één van de landstalen of in het Engels kunnen eisen.

  • de invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant, voor bouwactiviteiten

Dit regime heeft enkel betrekking op de toekomstige loonschulden, behalve in bepaalde gevallen waarin de hoofdelijke aansprakelijke niet de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Het geldt voor het loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is, zowel eigen werknemers als gedetacheerden.

  • de oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.