25 mrt 2016 15:00

Diverse bepalingen over economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake economie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • instellen van een prijscontrole voor de parallelle distributie van geneesmiddelen
 • toepassing in Belgisch recht van regels over afwikkelingsvergoedingen voor op een betaalkaart gebaseerde transacties. De maximale marges of tarieven zullen door een koninklijk besluit worden vastgesteld.
 • vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie en delegatie aan de Koning om Europese richtlijnen over de technische harmonisatie om te zetten in Belgisch recht
 • afschaffing van de Dienst Regulering
 • opheffing van de verplichting om een Europees octrooi dat in het Engels werd afgeleverd naar een van de officiële talen van België, te moeten vertalen (toepassing van het Protocol van Londen)
 • verplichting om de aanvragen voor een Europees octrooi rechtstreeks te doen bij het Europees Octrooibureau (EOB) en niet langer bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE)
 • creatie van de mogelijkheid tot identificatie van mogelijk overtreders via ondernemingen waarmee deze mogelijke overtreders handelen en die tot de medewerking aan deze identificatie worden verplicht
 • opstellen van een wettelijke basis voor "mystery shopping"
 • mogelijkheid om producten te onderwerpen aan een analyse of controle in een onafhankelijk laboratorium en de mogelijkheid om de onderneming te sanctioneren die dit order niet naleeft
 • mogelijkheid om, in bepaalde gevallen, producten die niet conform zijn ingevolge laboanalyse, van de markt te verwijderen of om de onderneming een terugnameplicht en sancties op te leggen voor de onderneming die dit order niet naleeft
 • wijziging van de regels over ambulante handel om de wet en het koninklijk besluit conform te maken aan de richtlijn 2005/29/EU over oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten binnen de interne markt
 • wijziging van de wet van 5 juli 1998 over de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen
 • wijziging van de wet van 4 april 2014 over de verzekeringen, onder meer door aanpassingen in de niet-prudentiële verzekeringswetgeving
 • bepalingen over het retroactief herstel van uitvindingsoctrooien en kwekersrechten 
 • oprichting van een lokale afdeling van het eengemaakt octrooigerecht

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.