19 okt 2018 17:49

Diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen omvat.

Het voorontwerp telt verschillende hoofdstukken, met telkens één of meerdere afdelingen:

 • Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
  • Afdeling 1 zorgt voor de overheveling van het boekhoudkundig beheer van het Dierenfonds naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf 1 januari 2019
  • Afdeling 2 stelt dat de advocaatkosten in het kader van de invorderingsprocedure van de niet-betaalde bedragen aan het Plantenfonds zullen verdwijnen
  • Afdeling 3 heeft te maken met wijzigingen in de modaliteiten voor de inning van de bijdragen van de aardappelproducenten aan het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten
  • Afdeling 4 betreft enkele interventies van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten die als staatssteun worden beschouwd, en beoogt de efficiëntere invordering van niet-betaalde verplichte bijdragen verschuldigd aan het Dierenfonds
 • Uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG:
  • Afdeling 1 voert een reeks afwijkingen in op de Verordening in de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Helena en Isabella Godtschalck':
  • Afdeling 1 vormt de Stichting Helena en Isabella Godtschalck om tot een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie
  • Afdeling 2 wijzigt de programmawet van 24 december 2002
  • Afdeling 3 wijzigt het koninklijk besluit van 1 juni 1922 betreffende het inrichtingsreglement van de Stichting Helena en Isabella Godtschalck
  • Afdeling 4 wijzigt het koninklijk besluit van 1 juli 1992 betreffende het reglement op de rekenplichtigheid van de Stichting Helena en Isabella Godtschalck
  • Afdeling 5 regelt de inwerkingtreding
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen:
  • Afdeling 1 zorgt voor de wijziging van de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.