08 dec 2023 19:58

Diverse financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen goed dat een aantal materies regelt die onder de bevoegdheden vallen van de FSMA, de NBB en het Federaal Schuldagentschap.

In het voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen wordt:

 • een wijziging aangebracht in het organiek statuut van de Nationale Bank van België om de NBB te kunnen benoemen tot lid van het Comité van Toezicht van Dexia Crédit Local (DCL)
 • de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten gewijzigd om:
  • de toezichtsbevoegdheden van de FSMA te bepalen in een specifiek kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie
  • de verplichte aanstelling van een door de FSMA erkende complianceofficer te wijzigen
 • de wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen gewijzigd
 • de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders gewijzigd
 • een wijziging aangebracht in de wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds om het agentschap toe te laten om het rijksregisternummer te gebruiken alsook om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
 • de wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies gewijzigd om meer flexibiliteit toe te staan onder het toezicht van de FSMA, met name om belangenconflicten te vermijden
 • de wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt gewijzigd en de publicatie van de informatienota op de website van de FSMA geschrapt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.