29 mei 2009 12:28

Diverse fiscale en diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen goedgekeurd. 

Het voorontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders indiende, regelt een aantal financiële maatregelen zoals:

 • de vrijstelling voor maaltijdcheques en eco-cheques
 • de aftrek van giften aan instellingen uit de EER
 • het fiscale statuut van sportbeoefenaars
 • de berekening van de belastingvermindering voor alle werkloosheidsuitkeringen per belastingplichtige
 • een regeling van de belastingheffing van zeelieden die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid
 • de belastingheffing op pensioenen van gepensioneerden die in het buitenland wonen
 • de gemeenschappelijke regeling van de participatiedrempel voor kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen
 • de teruggave van btw-tegoeden aan buitenlandse ondernemingen
 • de basis van het project elektronisch 'herkenbaar document - verkoop' (elektronische registratie van bepaalde authentieke akten) 
 • een nieuwe regeling van de neerlegging van huurovereenkomsten
 • ecologische maatregelen voor bepaalde voertuigen met minder CO2-uitstoot
 • ...