28 mei 2021 19:33

Diverse maatregelen betreffende het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit en geldelijke loopbaan in het federaal administratief openbaar ambt.

Bepaalde bepalingen momenteel van kracht, vormen een rem voor doeltreffender selecties en maken mobiliteit een weinig aantrekkelijke optie voor ervaren personen of leiden ertoe dat ze weinig belangstelling hebben voor de overheidssector. 

Om dit op te lossen, worden diverse wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • de diplomavoorwaarden voor knelpuntberoepen
  • een rekruteringsbeperking voor personen die ontslagen zijn wegens zware fout of ambtshalve ontslagen zijn of afgezet zijn na een tuchtprocedure
  • de publicatietermijn van de vacatures (minstens 7 dagen in plaats van 14 dagen) en de plaats van de publicatie (minstens op de BOSA-website)
  • de mogelijkheid om bijkomende proeven te organiseren binnen eender welke reserve (federale of gefedereerde entiteiten) en vorming van minireserves op basis van deze proeven
  • herdefiniëring van de voormalige adviescommissie voor selectie naar wetenschappelijk adviescomité om het bevoegdheidsgebied inzake adviesverlening ervan uit te breiden en de samenstelling ervan opnieuw vast te leggen
  • de automatisering van de erkenning van geldelijke anciënniteiten verworven in andere functies in de privésector of als zelfstandige, waarvan de ervaring bijzonder nuttig is voor de in te vullen functie en vereist is als voorwaarde voor deelneming aan de selectie

Het ontwerp wordt onderworpen aan onderhandeling met de representatieve vakorganisaties in het Comité voor de federale, de gemeenschappen, de gewestelijke overheidsdiensten, waarna het ter advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State.