12 jan 2024 14:32

Diverse wijzigingen in het kader van de hervorming van de verpleegkunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, om de hervorming van de verpleegkunde in deze wet op te nemen.

Het voorontwerp van wet maakt deel uit van het regeerakkoord dat voorziet in de invoering en modernisering van de wetgeving inzake de beroepen in de gezondheidszorg en voor de verpleegkunde in het bijzonder. In dit kader past het voorontwerp verschillende punten aan die betrekking hebben op de verpleegkunde in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015:

  • artikel 1 van het voorontwerp bevat een technische wettelijke bepaling
  • artikel 2 preciseert dat de medische handelingen die aan beoefenaars van de verpleegkunde beroepen kunnen worden toevertrouwd, betrekking hebben op de verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg en zij die reeds als verpleegkundige werkzaam waren vóór de omzetting van het profiel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg in onze wetgeving
  • artikel 3 preciseert, in het kader van het profiel van de basisverpleegkundige, wie de beoordeling kan maken van de mate van complexiteit van de situatie
  • artikel 4 wijzigt de definitie van de uitoefening van verpleegkunde in de gecoördineerde wet om deze in overeenstemming te brengen met de huidige praktijk van verpleegkundigen in ons gezondheidszorgstelsel en om nieuwe ontwikkelingen in het beroep mogelijk te maken
  • artikel 5 bevat een aanpassing inzake verpleegkundig specialisten om niet alleen de klinische functie, maar ook de ontwikkelingsgerichte functie van de verpleegkundig specialisten te erkennen. Het voorziet ook een overgangsbepaling om houders van één van de masters in de gezondheidswetenschappen ook toegang te geven tot de titel van verpleegkundig specialist
  • artikel 6 voegt een nieuw artikel toe in de gecoördineerde wet, om er om er de mogelijkheid in te voeren van delegatie van bepaalde verpleegkundige technische verstrekkingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van een gestructureerd zorgteam
  • de artikelen 7 en 8 en de artikelen 11, 12 en 14 voorzien in de opheffing van de technische commissies voor verpleegkunde en voor de paramedische beroepen en in de aanpassing van de artikelen van de gecoördineerde wet in die zin. De bevoegdheden van deze commissies worden toegevoegd aan respectievelijk de federale raad voor verpleegkunde en de federale raad voor de paramedische beroepen
  • de artikelen 9 en 10 passen eveneens twee artikelen van de gecoördineerde wet aan die betrekking hebben op zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers om de formulering van de term “verpleegkundige” te verduidelijken
  • artikel 13 past een artikel in de gecoördineerde wet aan naar aanleiding van de wijzigingen die in de andere artikelen van dit voorontwerp zijn aangebracht

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.