18 nov 2011 12:56

Dode hand 2011

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijzonder krediet voor 2011 berekent en verdeelt over de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom.

Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet.

Voor 2011 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 64.063.395 euro. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van dat bedrag, namelijk 46.125.643 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt, bedraagt:

  • 4.570.086 euro voor de gemeenten van het Vlaams Gewest
  • 4.162.208 euro voor de gemeenten van het Waals Gewest
  • 37.393.349 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest