24 jan 2014 17:56

Doelgroepenvermindering in het kader van de zesde staatshervorming - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de vermindering van sociale bijdragen aanpast in functie van de zesde staatshervorming.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het behandelt de gevolgen van de staatshervorming voor de sociale zekerheid en maakt het stelsel van de bijdrageverminderingen voor sociale zekerheid, die worden geregionaliseerd, duidelijker en coherenter. Ook worden aanpassingen doorgevoerd, om de overdracht van de gezinsbijslag vlot te laten verlopen. De specifieke verminderingen die nog niet in het stelsel van de doelgroepenvermindering zitten, worden voor de staatshervorming zo veel mogelijk omgevormd tot een doelgroepenvermindering en het stelsel wordt herschikt op basis van drie elementen: structurele vermindering, sociale maribel en doelgroep. 

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming van de bestaande specifieke verminderingen concreet uitvoert en omvormt tot een doelgroepenvermindering. Het ontwerp is goedgekeurd door het beheerscomité van de RSZ en RSZPPO. Het voorontwerp brengt wijzigingen aan op het vlak van:
• de sociale maribel in de non-profitsector
• kunstenaars
• gesubventioneerde contractuelen
• huispersoneel
• onthaalouders
• werknemers tewerkgesteld op basis van art 60, §7 van de OCMW-wet

voorontwerp van wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de zesde staatshervorming
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen