07 dec 2012 18:14

Doelgroepenvermindering voor mentors in ondernemingen

De ministerraad beslist in het kader van het relanceplan de toekenning van de doelgroepvermindering voor mentors, die jongeren in de onderneming opleiden, te versoepelen. De bedoeling is om de aanstelling van mentors in de onderneming te stimuleren door de administratieve lasten voor ondernemingen te beperken.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van doelgroepvermindering voor de aanstelling van mentors in de onderneming versoepelt. De omslachtige procedure voor de overeenkomst met de onderwijs- of opleidingsinstelling is niet langer verplicht voor jongeren, die door de werkgever bij de aanvang van hun opleiding worden aangeven in het Dimona- of het Dmfa-systeem. De aangifte van gegevens biedt voldoende informatie om de doelgroepvermindering te bepalen. De laattijdige of niet-aflevering van de bevestiging door de onderwijs- of opleidingsinstelling dat de werkgever zijn opleidingsverplichting is nagekomen heeft enkel tot gevolg dat de werkgever wordt uitgesloten van het recht op doelgroepvermindering voor de aanvraag. Hij wordt niet langer uitgesloten van het recht op doelgroepvermindering.

De doelgroepvermindering voor mentors kent werkgevers een vermindering van werkgeversbijdragen toe voor de inzet van ervaren werknemers die jongeren opleiden op de werkvloer.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen