06 jul 2018 16:27

Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.

Op 19 maart 2018 heeft de nv Elia Asset een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, namelijk de Modular Offshore Grid (MOG)-installaties, in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank. Deze installaties maken deel uit van het Modular Offshore Grid en zijn bedoeld om installaties voor elektriciteitsproductie van de windparken van Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar aan te sluiten op het onshore transmissienet. Alle geraadpleegde adviesorganen hebben een gunstig advies gegeven over de aanvraag van de nv Elia Asset. De nv Elia Asset dient de voorwaarden toe te passen die zijn bepaald door de geraadpleegde instanties en die binnen het kader van hun bevoegdheden vallen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.