13 jun 2008 11:23

Domeinconsessies in de zeegebieden

Aflevering van domeinconcessies in zeegebieden en vereenvoudigde procedure bij wijziging

Aflevering van domeinconcessies in zeegebieden en vereenvoudigde procedure bij wijziging

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de aflevering van domeinconcessies voor de bouw en uitbating van elektriciteitsproductie vanuit water, stroom en wind wijzigt en dat de procedure voor de wijziging van toegekende concessies vereenvoudigt.

Vanaf 1 juli 2008 zal de minister van Energie de concessies voor de bouw en de uitbating van elektriciteitsproductie vanuit water, stroom en wind verlenen na advies van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas en niet meer op voordracht van de CREG. Het ontwerp voert zo de elektriciteitswet uit (*). De algemene directie Energie zal voortaan de instructies voor de aanvragen van de concessies en de voorstellen van toekenning of weigering uitvoeren.   

Daarnaast vereenvoudigt het voorstel de procedure om de concessie te wijzigen wanneer de concessiehouder het project wijzigt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de technische evolutie van de uitrusting.

De ministerraad heeft het ontwerp goedgekeurd houdende diverse bepalingen inzake domeinconcessies in de zeegebieden, waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.  

(*) artikel 6 van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.