21 nov 2008 12:21

Dotatie voor koninklijke familie

Koppeling van de dotatie van de koninklijke familie aan de gezondheidsindex

Koppeling van de dotatie van de koninklijke familie aan de gezondheidsindex

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de civiele lijst en de dotatie voor de koninklijke familie wijzigt (*).

In overleg met de fractievoorzitters van de meerderheid heeft de regering, in gemeenschappelijk akkoord met het Paleis, beslist om aan het Parlement voor te stellen om het indexeringssysteem van de civiele lijst en de prinselijke dotaties af te stemmen op de gezondheidsindex.

Deze vervanging van de index der consumptieprijzen door de gezondheidsindex houdt geen wijziging in van de civiele lijst in de zin van artikel 89 van de grondwet dat bepaalt dat de civiele lijst wordt vastgesteld voor de duur van de regeerperiode.

Zij houdt rekening met het feit dat het merendeel van de inkomens en uitkeringen het voorwerp uitmaakt van eenzelfde indexeringsmechanisme. 

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.