18 jun 2021 17:46

Dringende diverse bepalingen in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen in de gezondheidszorg.

Het voorontwerp omvat de volgende bepalingen:

 • bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG):
  • wijziging aan de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
  • wijzigingen aan de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG
  • wijzigingen aan de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
  • wijzigingen aan de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
  • de inwerkingtreding van diverse artikelen
 • bepalingen met betrekking tot de FOD Volksgezondheid:
  • permanente vorming voor gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van de coronacrisis 
  • wijziging van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector
 • ​​​​​​​bepalingen met betrekking tot de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen:
  • de duur van het mandaat in de algemene vergaderingen
  • de verkiesbaarheidsvoorwaarden om te kunnen zetelen in de algemene vergadering van een ziekenfonds of van een andere mutualistische entiteit en de mogelijkheid om in de statuten een maximumaantal bestuurders van de aangesloten ziekenfondsen in de algemene vergadering van een landsbond of een maatschappij van onderlinge bijstand opgericht door ziekenfondsen van eenzelfde landsbond te voorzien
  • de verkiesbaarheidsvoorwaarden om te kunnen zetelen in de raad van bestuur van een ziekenfonds of van een andere mutualistische entiteit
  • het bestaan van de regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (‘RMOB’s’) als mutualistische entiteiten, waaraan de gefedereerde entiteiten opdrachten hebben toegekend ingevolge de zesde staatshervorming
  • de ontbinding van maatschappijen van onderlinge bijstand als gevolg van de fusies van ziekenfondsen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.