15 mei 2009 12:25

Duurzame ontwikkeling

Een strategie op lange termijn voor duurzame ontwikkeling

Een strategie op lange termijn voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen dat de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling heroriënteert. Dit wetsontwerp werd ingediend door Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, tevens bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling.

Deze beslissing bekroont het grondige evaluatiewerk van de wet van 5 mei 1997 aangaande de coördinatie van de federale politiek inzake duurzame ontwikkeling. Sinds meer dan 10 jaar beschikken we over een robuust, institutioneel kader dat aan de federale openbare diensten toelaat om hun acties inzake duurzame ointwikkeling te coördineren. Dit door middel van plannen en opvolgingsrapporten maar ook met een mechanisme van analyse, evaluatie en vooruitblik door rapporten van het Federaal Planbureau en een adviesraad die alle componenten van het middenveld verenigt.

De verbetering van de wet vertaalt drie grote prioriteiten:

  • Inbrengen van een visie op lange termijn: het wetsvoorstel stelt voor om tegen begin 2011 een visie op lange termijn uit te werken op duurzame ontwikkeling. Op die manier willen we de belangrijkste uitdagingen aangaan waarmee we worden geconfronteerd door onze huidige ontwikkelingspad, deze werden overigens tijdens de Lente van het Leefmilieu duidelijk geïdentificeerd. Deze visie zal naast doelstellingen ook tussentijdse objectieven en indicatoren bevatten.
  • De coördinatie met de Europese unie en de gefederaliseerde entiteiten: de duur van het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling is naar 5 jaar gebracht om de acties te coördineren met de europese en regionale strategieën binnen de lijnen die werden uitgelegd tijdens de Lente van het Leefmilieu.

Vereenvoudiging van de instrumenten: de inhoud van het plan is terug te brengen tot samenwerkingsverbanden tussen de federale administraties met het oog op het formuleren van antwoorden op korte termijn die bijdragen aan de realisatie van lange termijn doelstellingen. Een procedure van een vereenvoudigde herziening van het plan zal toelaten om tijdens de operationalisering een eventuele nieuwe politieke dynamiek te implementeren, zoals bijvoorbeeld bij de aanstelling van een nieuwe regering. Het federaal rapport zal worden gepubliceerd in twee delen. Het eerste over de analyse en de evaluatie van het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling, het andere over de toekomst. Op die manier zal de interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling, samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle federale administraties, nog slechts één rapport publiceren enkele maanden voor het einde van de implementatie van het plan. 

De herziening van de wet biedt de kans om de geest van de wet te behouden, gebaseerd op de cyclus van planning en rapportering alsook de participatieve houding van het middenveld. Dit alles met de essentiële elementen zoals lange termijn doelstellingen en de mogelijkheid voor de overheid om er een eigen dynamiek in te blazen.