17 jul 2009 11:53

Duurzame ontwikkeling

Een strategie op lange termijn voor duurzame ontwikkeling - tweede lezing

Een strategie op lange termijn voor duurzame ontwikkeling - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet aangenomen dat de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling wijzigt. Het wetsontwerp dat minister van Klimaat en Energie, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, Paul Magnette indiende, is aangepast aan het advies van de Raad van State.

De beslissing bekroont het grondige evaluatiewerk van de wet van 5 mei 1997 inzake de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Sinds meer dan 10 jaar beschikt België over een robuust, institutioneel kader dat de federale openbare diensten toelaat om hun acties inzake duurzame ointwikkeling te coördineren. Dat gebeurt door middel van plannen, opvolgingsrapporten, analyse, evaluatie, een toekomstverkenning door het Federaal Planbureau en een adviesraad die alle componenten van het middenveld verenigt.

De verbetering van de wet vertaalt drie grote prioriteiten:

  • Een visie op lange termijn: het wetsvoorstel introduceert tegen begin 2011 een visie op lange termijn voor duurzame ontwikkeling. Op die manier gaan we de belangrijkste uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd door onze huidige ontwikkelingspad. Ze werden tijdens de Lente van het Leefmilieu duidelijk geïdentificeerd. De visie zal naast doelstellingen ook tussentijdse doelstellingen voor 2020, 2030, 2040 en indicatoren bevatten.
  • De coördinatie met de Europese unie en de deelstaten: de duur van het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling is naar 5 jaar gebracht om de acties te coördineren met de Europese en regionale strategieën binnen de lijnen uitgelegd tijdens de Lente van het Leefmilieu.
  • Vereenvoudiging van de instrumenten: de inhoud van het plan is terug te brengen tot samenwerkingsverbanden tussen de federale administraties met de bedoeling op korte termijn antwoorden te formuleren die bijdragen tot de realisatie van lange termijn doelstellingen. Dankzij een vereenvoudigde herziening van het plan kan men tijdens uitvoering een eventuele nieuwe politieke dynamiek implementeren. Het federaal rapport wordt gepubliceerd in twee delen. Het eerste over de analyse en de evaluatie van het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling, het andere over de toekomst. Ten slotte zal de interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling, samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle federale administraties, nog slechts één rapport publiceren enkele maanden voor het einde van de implementatie van het plan. 

De herziening van de wet biedt de kans om de geest van de wet te behouden, gebaseerd op de cyclus van planning en rapportering alsook de participatieve houding van het middenveld. Dit alles met de essentiële elementen zoals lange termijn doelstellingen en de mogelijkheid voor de overheid om er een eigen dynamiek in te blazen.