22 jan 2010 11:12

e-HR-project bij federale overheid

Module 2 tijdsbeheer

Module 2 tijdsbeheer

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om begin 2010 de tweede module 'tijdsbeheer' van de e-HR-oplossing bij de federale openbare diensten te starten. Die module betreft het beheer van onder andere loopbaanincidenten zoals ziekte en andere afwezigheden. 

De module kadert in de overheidsopdracht voor de aankoop van softwarelicenties, hardware en consultancydiensten voor de implementatie van een globale informaticaoplossing voor het geïntegreerde beheer van de processen voor personeel en organisatie binnen de federale overheid.

De basis van de e-HR-oplossing  bestaat uit een gegevensbank met transversale gegevens die de unieke bron van de personeelsgegevens van de FOD's en POD's zal worden. Op termijn zullen de ambtenaren via een elektronisch loket vakantie kunnen aanvragen, hun personeelsdossier kunnen inkijken of ziekte melden... De  informaticaoplossing bestaat uit zes modules die tussen 2004 en 2014 worden geïmplementeerd.