16 jan 2009 11:25

Economisch relanceplan

Goedkeuring van het economisch relanceplan

Goedkeuring van het economisch relanceplan

Werkgelegenheid 

 • Verruiming van het toepassingsveld van de wetgeving over de ondernemingen in herstructurering.
 • Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010: 
  • op het vlak van arbeidsongevallen: uitvoering van de voorstellen van de sociale partners inzake welvaartaanpassing van de uitkeringen arbeidsongevallen
  • op het vlak van de bescherming van de vergoeding van de werknemers: opname in de maandelijkse loonafrekening van het aantal overuren dat voor de betrokken loonperiode recht geeft op een verlaging van de fiscale lasten.
 • Structurele vereenvoudiging van de bijdrageverminderingen.
 • Verlenging van de bestaande maatregelen op het vlak van het halftijds brugpensioen voor de duur van het akkoord 2009-2010.

Sociale zaken

 • Zwangere vrouwen: alle vrouwen die om veiligheidsredenen van de werkvloer zijn verwijderd krijgen een tegemoetkoming van 90% van het begrensd brutoloon vanf 1 januari 2010.
 • Herverdeling van de sociale lasten tussen kleine en grote ondernemingen: invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage die grote ondernemingen betalen vanaf 1 januari 2010.
 • Verlenging van de innovatiepremies tot eind 2010.

Financiën

 • Stimulering van energiebesparende uitgaven: de overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende investeringen. De intresten die de personen zelf betalen genieten een belastingvermindering. 
 • Invoering van de mogelijkheid om de belastingvermindering voor energiebesparing te spreiden over drie jaar indien het grensbedrag wordt overschreden voor reeds bestaande woningen.
 • In 2009 en 2010 komen isolatiewerken voor muren en vloeren in aanmerking voor een belastingskrediet. Voor dezelfde jaren wordt het bestaande voordeel voor de isolatie van daken omgezet in een belastingskrediet.
 • Maaltijdcheques: in uitvoering van het IPA zal de tussenkomst van de werkgever of de onderneming aftrekbaar worden ten belope van 1 euro. 
 • Personenbelasting en bedrijfsvoorheffing: de belastingvermindering voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor gehuwde of wettelijk samenwonende tijdelijke werklozen wordt niet gecumuleerd berekend.
 • Nacht- en ploegenpremies: verhoging van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 10,07% naar 15,6% vanaf 1 juni 2009.
 • Overwerk: verhoging van het aantal overuren tot 100 in 2009 en 130 in 2010 waarop de belastingvermindering en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn.
 • Verhoging van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 65% tot 75% vanaf 1 januari 2009 voor ondernemingen en instellingen die onderzoekers tewerkstellen.
 • Verhoging van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing tot 0,75% op 1 juni 2009 en 1% vanaf 1 januari 2010 (algemene maatregel).
 • Aandelenopties: verlenging van de uitoefening van de aandelenoptieplannen afgesloten tussen 1 januari 2003 en 31 augustus 2008 voor zover die niet meer bedragen dan 100.000.
 • Belasting over de toegevoegde waarde: 
  • Maandelijkse teruggave van het belastingtegoed voor sectoren die door de aard van hun werkzaamheden BTW-tegoeden opbouwen (vooral bouw en export). 
  • Stimulering van de bouwsector en de levering van nieuwe woningen:
   • btw-verlaging van 21% naar 6% op een schijf van maximaal 50.000 euro, regelmatig gefactureerd in 2009, voor een nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is genomen en die voor de eigenaar gedurende ten minste vijf jaar zijn vaste gezinswoning zal worden.
   • De uitbreiding tot het volledige grondgebied van de maatregel waarbij de btw wordt verlaagd van 21% naar 6% bij vernieuwbouw na sloopwerken in 2009.
   • Een verlaging van de btw van 12% naar 6% voor de publieke sociale woningbouw in 2009. 
 • Wetboek diverse rechten en taksen: afschaffing van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor de kredietverzekeringscontracten tegen commerciële risico's en landenrisico's.