27 jun 2008 13:13

Economische begroting 2008

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

De minister voor Ondernemen en vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de cijfers van de economische begroting die hij van het Instituut voor de nationale rekeningen ontving meegedeeld aan de ministerraad. 

De groei van het bbp in volume zou dit jaar 1,7% bedragen, na 2,8% in 2007. Na een nog behoorlijke groei in het eerste kwartaal met 0,5%, zou de groei in de rest van 2008 terugvallen tot gemiddeld 0,2% per kwartaal. 

De Belgische economie zette in 2007 een sterke groeiprestatie neer, vooral onder impuls van de binnenlandse vraag, die met 3,4% toenam. In 2008 verzwakt de groei van de binnenlandse vraag tot 2,3%. De groeivertraging van de particuliere consumptie en de woningbouw kan worden toegeschreven aan de stagnering van het beschikbaar gezinsinkomen en de aantrekkende rentevoeten. De bedrijfsinvesteringen vertragen aanzienlijk in de loop van het jaar als gevolg van de minder gunstige vraagvooruitzichten, maar boeten jaargemiddeld nauwelijks aan kracht in dankzij een gunstig startpunt begin 2008. De uitvoergroei vertraagt in navolging van de buitenlandse afzetmarkten. Deze vooruitzichten gaan gepaard met belangrijke onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de grondstoffenprijzen en de mate waarin de Amerikaanse bbp-groei vertraagt. 

De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2007 gemiddeld met 72.600 personen zijn toegenomen. In 2008 remt de economische groeivertraging de werkgelegenheidstoename af tot 56.300 personen. De werkgelegenheidsgraad stijgt van 62,9% in 2007 tot 63,3% in 2008. Het aantal werkenden neemt sterker toe dan de beroepsbevolking, wat resulteert in een daling van het aantal werklozen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad neemt af van 7,5% in 2007 tot 6,9% in 2008. 

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, wordt voor dit jaar geraamd op 4,6%, t.o.v. 1,8% in 2007. De inflatieversnelling is grotendeels toe te schrijven aan de stijging van de prijzen voor energie en voeding. De gezondheidsindex zou gemiddeld met 4,0% toenemen. De vorige spilindex (108,34) werd overschreden in april 2008. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex, zou de nieuwe spilindex (110,51) overschreden worden in oktober 2008