14 feb 2008 11:30

Een stripverhaal voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert een stripverhaal voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De strip vertelt het verhaal van Kizito, een minderjarige die alleen in België aankomt en asiel vraagt. Een jonge man die gevangen zit tussen zijn nieuwe leven en het leven dat hij achter zich heeft gelaten, die de verschillende etappes van de procedure maar ook de vele facetten van het leven in België ontdekt.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert een stripverhaal voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De strip vertelt het verhaal van Kizito, een minderjarige die alleen in België aankomt en asiel vraagt. Een jonge man die gevangen zit tussen zijn nieuwe leven en het leven dat hij achter zich heeft gelaten, die de verschillende etappes van de procedure maar ook de vele facetten van het leven in België ontdekt.

Het stripverhaal werd getekend door Antonio Cossu en is gebaseerd op een fictief scenario, dat een knappe mengeling van creativiteit en realiteit vormt. Bij het stripverhaal hoort ook een pedagogisch dossier. Het stripverhaal is een informatie- en leerinstrument en zal uitgedeeld worden aan elke minderjarige die vanaf midden februari 2008 een asielaanvraag indient. De strip is gepubliceerd in het Nederlands, het Frans en het Engels. In 2007 dienden in totaal 519 niet-begeleide minderjarigen in België een asielaanvraag in. Ze komen uit Afghanistan, Congo, Guinee, maar ook uit Rusland en Irak. De meesten zijn adolescenten en kwamen alleen aan in België. De opdracht van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bestaat erin bescherming te bieden aan hen die bescherming nodig hebben. Elke asielaanvraag wordt grondig en individueel onderzocht door het CGVS. Hierbij houdt het CGVS zoveel mogelijk rekening met de specifieke situatie van elke asielzoeker. Aangezien het om jongeren gaat die jonger dan 18 jaar zijn, wordt er speciaal aandacht besteed aan de behandeling van hun dossier. De commissaris-generaal vindt het belangrijk dat de jongeren vertrouwen kunnen hebben in de autoriteiten waaraan ze bescherming vragen en dat ze zich bewust worden van het belang de waarheid te vertellen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is zich ervan bewust dat jongeren moeilijk kunnen uitleggen waarom ze niet kunnen terugkeren naar hun land. Daarom heeft het CGVS specifieke maatregelen genomen voor de behandeling van de asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen. De organisatie van het gehoor en de beoordeling van de verklaringen van de minderjarige zijn onderworpen aan specifieke instructies. De minderjarige wordt gehoord door een gespecialiseerde medewerker die rekening houdt met de kenmerken van zijn jeugdige leeftijd. Dit stripverhaal past in het ruimere kader van een project in verband met kwetsbare groepen (vrouwen en kinderen) onder de asielzoekers en werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Vluchtelingenfonds. Dit communiqué en het persdossier zijn beschikbaar op de website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: www.cgvs.be