30 mrt 2007 17:00

Eenheid van rechtspraak

Directie-generaal beleidsondersteuning verzekert eenheid van rechtstraak

Directie-generaal beleidsondersteuning verzekert eenheid van rechtstraak

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Directie-generaal beleidsondersteuning aanwijst als afdeling die de eenheid van rechtspraak verzekert. Het ontwerp is een voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. In die afdeling moet de houder van de managementfunctie -1 die de vereiste taalkennis niet heeft bewezen, een tweetalige adjunct krijgen. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren.