18 nov 2013 15:14

Eenheidsstatuut werknemers-bedienden - tweede lezing

De ministerraad keurt vandaag op initiatief van minister van werk Monica De Coninck het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed.

Op 27 september 2013 keurde de ministerraad het wetsontwerp in eerste lezing goed. Het ontwerp regelt onder meer de opzegtermijnen en de eerste dag ziekte voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014 (afschaffing carensdag arbeiders). Vanaf dan zullen alle werknemers dezelfde opzegtermijnen hebben, en de eerste dag ziekte wordt vanaf dan voor iedereen uitbetaald. Het wetsontwerp werkt de aloude discriminatie tussen arbeiders en bedienden op deze punten weg, zoals gevraagd door het Grondwettelijk Hof.

Intussen gaf de Raad van State een advies over het wetsontwerp. In aansluiting op het advies werden een aantal zaken verduidelijkt en technische verbeteringen aangebracht. De evenwichten en afspraken over het eenheidsstatuut en het compromis van 5 juli blijven daarbij integraal behouden en gerespecteerd. Onder meer de afwijkende regeling voor werknemers die werken op tijdelijke en mobiele werkplaatsen werd toegelicht en gemotiveerd. Hoewel de aard van hun werk per werf van tijdelijke aard is, en er fluctuaties kunnen zijn in een aansluitende tewerkstelling op een volgende werf, genieten zij toch de bescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De uitzondering beoogt dat dit niet bruusk wordt verstoord. De sector kan de uitzondering evalueren.

Wat betreft de beschikbaarheid bij ziekte voor controle werd verduidelijkt dat de gevraagde beschikbaarheid steeds redelijk moet zijn, dit wil onder meer zeggen beperkt in de tijd.

Op de ministerraad werd eveneens een structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van in totaal 80 miljoen euro goedgekeurd.  De vermindering compenseert de financiële kost die gepaard gaat met de afschaffing van de carensdag, die voortaan in de periode van gewaarborgd inkomen wordt geïntegreerd.

Het ontwerp wordt ingediend in het parlement.
Hier vindt u het persbericht van 27 september 2013 na eerste lezing van het voorontwerp door de ministerraad.