13 nov 2020 16:08

Eenmalig voorschot op de beheerskosten van de sociale verzekeringsfondsen der zelfstandigen – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende instelling van een eenmalig voorschot op de beheerskosten van de sociale verzekeringsfondsen der zelfstandigen.

De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen blijven cruciaal in deze Covid-19-crisis. Ze behandelen een ongezien aantal dossiers om de financiële uitkering van het overbruggingsrecht mogelijk te maken, zorgen voor een vlotte uitkering van de sociale bijdragen voor 2020 en antwoorden op de vele verzoeken om informatie over al deze maatregelen.

Hierdoor hebben de sociale verzekeringsfondsen uitzonderlijke en onvoorziene kosten opgelopen, waarvan ze de negatieve impact ondervinden door een verminderde invordering, ten gevolge van onder meer de vrijstellingen en het uitstel van sociale bijdragen. De toepassing van deze maatregelen door de fondsen veroorzaakt automatisch een uitstel van een belangrijk deel van hun beheerskosten, die hierdoor laattijdig ingevorderd zullen worden.

Daarom wordt voorgesteld dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) uitzonderlijk aan de sociale verzekeringsfondsen voorschotten in het kader van de beheerskosten toekent om het verlies aan inkomsten te dekken (voor een maximumbedrag van 35 miljoen euro), met de verplichting om deze voorschotten terug te betalen naargelang de latere invordering van de bedoelde inkomsten. Ten laatste eind 2022 zullen de niet-terugbetaalde voorschotten ten laste worden gelegd van het globaal beheer van de zelfstandigen. Desalniettemin, en als responsabilisering, zullen de fondsen echter niet meer dan 85% van nog openstaande voorschotten kunnen behouden.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.