30 apr 2021 18:36

Eerste ontwerp van verklaring tot herziening van de grondwet

De ministerraad keurt op voorstel van de ministers van Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval een eerste ontwerp van verklaring tot herziening van de grondwet goed.  

In het regeerakkoord werd de doelstelling opgenomen van een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024, met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling en inachtneming van de principes van subsidiariteit en interpersoonlijke solidariteit.

In dat kader is een voorlopig ontwerp van verklaring tot herziening van de grondwet opgesteld dat in de loop van de legislatuur zal worden aangevuld, na de werkzaamheden van het Dialoogplatform. Op het einde van de legislatuur zal het in de Kamer en Senaat ter stemming worden voorgelegd en worden gepubliceerd. Een verslag met richtinggevende aanbevelingen van het Dialoogplatform zal uiterlijk eind 2021 aan de federale regering worden overgemaakt. 

Het voorlopig ontwerp wordt aan de Kamer en Senaat voorgelegd, met de vraag dit mee te delen aan de parlementsleden en te publiceren op hun website.